YURTLAR YÖNETMELİĞİ

abou images

YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak verecek, çağdaş, sağlıklı ve güvenli bir ortamda karşılanmasını sağlamak üzere Boğaziçi Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

          Kapsam
          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi bağlı tüm yurtların yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
          Dayanak
          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
          Tanımlar
              MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
              a) Daire Başkanı: Boğaziçi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,
              b) Komisyon: Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Komisyonunu,
              c) Rektör:  Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,
              ç) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
              d) Yurt Amiri: Üniversiteye bağlı yurtlarda, bulunduğu yurdun sorumlu yurt amirini,
              e) Yurtlar Müdürü: Üniversiteye bağlı tüm yurtlardan sorumlu öğrenci yurtları müdürünü,
              f) Yurtlar: Boğaziçi Üniversitesine bağlı tüm öğrenci yurtlarını,
          ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri
          Yurtların yönetim organları
           MADDE 5 – (1) Yurtların yönetim organları şunlardır:
              a) Yurt Amiri,
              b) Yurtlar Müdürü,
              c) Daire Başkanı,
              ç) Komisyon,
              d) Disiplin Komisyonu.
          Yurt amiri
           MADDE 6 – (1) Yurt Amiri, Yurtlar Müdürünün görüşü alınmak suretiyle Rektör tarafından görevlendirilir.
          (2) Yurt amirlerinin görevleri şunlardır:
              a) Komisyon ve Yurtlar Müdürü tarafından alınan kararları uygulamak, sorumlu olduğu yurdun yazışmalarını yürütmek.
              b) Öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak üzere fiziki mekân ve benzeri hususlardaki eksiklikleri tespit etmek ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
              c) Gereken hallerde yurt odalarını denetlemek.
              ç) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan uyarma cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen öğrencilere uyarma cezası vermek.
              d)  Sorumlusu olduğu yurdun idari işleri ile ilgili kararları almak ve uygulamak.

          Yurtlar müdürü ve görevleri
          MADDE 7 – (1) Yurtlar Müdürü Rektör tarafından görevlendirilir.
          (2) Yurtlar Müdürünün görevleri şunlardır:
              a) Yurtların düzenli, temiz, etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlamak.
              b) Komisyon tarafından belirlenen genel kural ve ilkelerin uygulanmasını sağlamak, Komisyonun aldığı kararları uygulamak, Komisyonun yazışmalarını yürütmek ve Rektörlüğe bu konuda bilgi vermek.
              c) Yurt amirleri ve yurt çalışanlarını denetlemek, kendisine iletilen sorunları gidermek için gerekli önlemleri almak.
              ç) Yurtta kayıtlı olmayanların yurtlarda barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak.
              d) Boğaziçi Üniversitesi yurtlarına ait bütün odaları ve mekanları denetlemek.
              e) Bu Yönetmeliğin 19 inci maddesinin ikinci fıkrası, 20 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca iş ve işlemler yapmak.
              f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

          Daire başkanı
          MADDE 8 – (1) Yurtların yönetiminden, Rektöre karşı sorumlu olarak genel hükümlere göre atanan Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
              a) Üniversiteye bağlı, bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde birbiri ile eşgüdümlü olarak işletilmesini sağlamak.
              b) Yurt Müdürü tarafından, yurtlarla kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözmek.
              c) Yurt ücreti önerilerini Komisyona götürmek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
              ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

          Komisyon
          MADDE 9 – (1) Komisyon, Rektör tarafından görevlendirilen ve Üniversite Yönetim Kurulunun önerisiyle öğretim elemanları arasından seçilen bir başkan, öğretim üyeleri, Daire Başkanı, Yurtlar Müdürü ve iki yurt amirinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren Komisyon üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Komisyon öğretim yılı başında belirlenecek takvim uyarınca, Komisyon başkanının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin önerisi üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon toplantı tutanakları Rektörlüğe iletilir.

          Komisyonun görevleri
          MADDE 10 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
              a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek.
              b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek.
              c) Öğrencilerin, yurttaki disiplin işlemlerini karara bağlamak, yurt yönetimi ile ilgili istek, öneri ve itirazlarını incelemek.
              ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.

          Yurtlar Disiplin komisyonu
          MADDE 11 – (1) Yurtlar Disiplin Komisyonu, Komisyon tarafından kendi üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Yurtlar Disiplin Komisyonu başkanlığını öğretim elemanlarından bir üye yürütür.

          Yurtlar Disiplin komisyonunun görevleri
          MADDE 12 – (1) Yurtlar Disiplin Komisyonunun görevleri şunlardır:
              a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallerde bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması yapmak,
              b) Yurtlar Komisyon tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, hazırladığı raporu Yurtlar Komisyonuna sunmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlara Alınma Koşulları, Yurtlarda Kalma Süresi ve Yurt Ücreti
          Yurtlara alınma koşulları
          MADDE 13 – (1) Yurtlara alınma koşulları şunlardır:
              a) Üniversitenin öğrencisi olmak, kayıt yaptırmış olmak veya değişim ve özel öğrenci statülerinde olmak,
              b) Komisyon tarafından belirlenen belgelerle ve açıklanan süre içerisinde yurtlara kayıt için başvurmuş olmak gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
              (2) Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurt öğrencilerinin hangi koşullarda yurtlarda kalabileceği Komisyon tarafından belirlenir. Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurt öğrencilerinin Üniversite tarafından yapılan şenlik, spor, seminer, staj gibi etkinlikler nedeniyle veya yurtlara kayıtlı olmayan öğrencilerin yurtlardan yararlanabilmesi için Rektörün izni gerekir.
              (3) Komisyon; mevcut kapasite, başvuru durumu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtlara kabul ölçütlerini belirler. Öğrencilerin başvuru formunda verdikleri bilgiler bu ölçütlere göre değerlendirilir ve kabul sıralaması bu puan esas alınarak hazırlanır.
              (4) Yurtlara kayıt başvurusunda, öğrenci ailesinin yurdun bulunduğu il veya bölge dışında ikamet ediyor olması şartının aranıp aranmayacağı her akademik yılsonunda Komisyon kararıyla belirlenir. Durumları belirlenen ikamet şartına uymayan öğrenciler ise, boş yer olması halinde Komisyon tarafından belirlenen tarihlerde yurtlara başvuru yapabilir.
              (5) Kayıtlı öğrenci iken öğretimine ara veren öğrencilerin yurtlarla ilişiği kesilir.

          Yurtlarda kalma süresi
          MADDE 14 – (1) Lisans öğrencilerinin yurtta kalma süreleri, dört yıllık programlarda, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam sekiz yarıyıl, beş yıllık ve çift ana dal programlarında ise, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam on yarıyıldır. İngilizce hazırlık döneminde yurtta kalma süresi iki yarıyıl olup, bu süre lisans dönemlerinin dışında tutulur.
              (2) Lisansüstü öğrencilerin yurtta ikamet etme süreleri doktora öğrencileri için, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam dört yarıyıl, yüksek lisans öğrencileri için ise, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam iki yarıyıldır. İngilizce hazırlık döneminde yurtta kalma süresi iki yarıyıl olup, bu süre lisansüstü dönemlerinin dışında tutulur.
              (3) Öğrenciliği sona erenler bir hafta içinde yurtla ilişiklerini kesmek ve ilişik kesme formlarını kaldıkları yurt amirliklerine onaylatmak zorundadır. Gerekli hallerde, komisyon öğrencilerin yurtta kalış sürelerini uzatabilir.
              (4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca, Yüksek Öğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; cezanın kesinleştiği tarihten itibaren, uzaklaştırma süresini aşmamak suretiyle, Yurtlar Komisyonunun alacağı karara göre yurtlardan geçici bir süre için çıkartılırlar. Geçici uzaklaştırma cezası, yurtta kalma süresi hesabında dikkate alınır.

          Yurt ücreti
          MADDE 15 – (1) Yurt ücretleri ve ödeme düzeni her akademik yılsonunda Komisyon tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Komisyon, her akademik yılsonunda yurt ücretleri ve ödeme düzeni konusunda, ÜYK’ ya sunmak üzere bir öneri raporu hazırlar.
              (2) Yurt ücretleri her yıl Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ilgili ayın en geç 20’sine kadar ödenir.
              (3) Zamanında ödenmeyen yurt ücretlerine aylık olarak gecikme cezası uygulanır.
              (4) Ay içinde yurda giriş yapanlardan kaldıkları sürenin ücreti günlük olarak hesaplanmak suretiyle tahsil edilir.
              (5) Ücreti ödenen ay içinde yurttan ayrılanlardan yurtta kalınan sürenin yurt ücreti alınır, kalan kısmı öğrenciye iade edilir.
              (6) Yurt demirbaş ve malzemelerine zarar veren öğrencilerden, yurt amiri, Yurtlar Müdürü ve/veya Komisyon tarafından belirlenen zarar bedeli, hasarlara göre ödeme günündeki maliyeti üzerinden tahsil edilir.
              (7) Giriş ücreti, öğrencilerin yurda ilk girişlerinde tahsil edilir. Yurda kesin kayıt yaptıranların giriş ücreti iade edilmez. Başarıdan kendilerine burs verilen öğrencilerden, şehit ve gazi çocukları ile devlet himayesinde (2828 sayılı kanuna tabi olanlar) bulunanlardan giriş ücreti tahsil edilmez.
              (8) Yurt ücreti borcu olanlar, yurt başvurusu yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

          Disiplin işlemleri
          MADDE 16 – (1) Hakkında disiplin işlemi başlatılan öğrencinin, Disiplin Komisyonu ve/ya Yurtlar Müdürünün kararıyla odası veya yurdu değiştirilebilir.
              (2) Öğrenci hakkında bu Yönetmelik ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca verilen disiplin cezaları, Yurtlar Müdürlüğü tarafından tutulan davranış sicil kartına işlenir.

          Disiplin cezaları
          MADDE 17 – (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır
              a) Uyarma,
              b) Kınama,
              c) Yurttan uzaklaştırma,
              ç) Yurttan çıkarma.

          Uyarma cezası
          MADDE 18 – (1) Uyarma cezası öğrenciye yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
              (2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
              a) Yurtlardaki kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak.
              b) Komisyon tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek.
              c) Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanıma açık yerlerinde yüksek sesle konuşmak, ses ve gförüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunarak gürültü yapmak.
              ç) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz değiştirmek,
              d) Ortak alanlarda uygun olmayan giysilerle dolaşmak.
              e) Oda/daire ve müşterek kullanım yerlerinin ve eşyalarının temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek.
              f) Mevcut demirbaş düzenine aykırı raf, beyaz eşya, mobilya, perde gibi eklenti ve düzenlemeler yapmak.
              g) Odalarda/dairelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak.
              ğ) İzinsiz oda değiştirmek veya Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında kalan başka bir öğrenciyi odasında barındırmak.
              h) Daimi ikametgâh adres değişikliğini en geç on beş gün içinde yurt yönetimine bildirmemek.
              ı) Yurt binası içinde tütün ve tütün mamulü içmek.

          Kınama cezası
          MADDE 19 – (1) Kınama cezası öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
              (2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
              a) Yurtta kayıtlı olmayan Üniversite öğrencilerini izinsiz olarak yurtta barındırmak.
              b) Yönetim tarafından izin verilen yerler dışında herhangi bir amaçla ısıtıcı, aydınlatıcı ve benzeri alet kullanmak.
              c) Yurt bina, demirbaş ve iletişim sistemlerine zarar vermek veya amacı dışında kullanmak.
              ç) Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak.
              d) İlgili mevzuata göre oynanması yasak olan, kazanç amacı ile oynanan kâr ve zarar, baht ve talihe bağlı oyun oynamak veya oynatmak.
              e) Yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek ve karşısındaki onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
              f) Yurt yöneticilerinin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.
              g) Gösterilen yerler dışında izinsiz ilan asmak, yurt yönetimi tarafından ya da yönetimin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek.
              ğ) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

          Yurttan uzaklaştırma
          MADDE 20 – (1) Yurttan uzaklaştırma cezası öğrencinin, bir haftadan az üç aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.
              (2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
              a) Yurt içinde yurt idarecilerini, arkadaşlarını ya da başkalarını yazılı veya sözlü olarak tehdit veya taciz etmek.
              b) Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan kişi veya kişileri yurtta barındırmak,
              c) Üniversiteden uzaklaştırma cezası almış olmak.
              ç) Yurt içinde alkollü içki kullanmak veya bulundurmak, sarhoşluk nedeniyle yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak.
              d) Komisyon tarafından belirlenen süreyi aşan devamsızlıkta bulunmak.
              e) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.
              (3) Yurttan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Komisyon tarafından belirlenen süreler içinde yurttan çıkarılır.

          Yurttan çıkarma
          MADDE 21 – (1) Yurttan çıkarma cezası öğrencinin, bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
              (2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
              a) Yurtta hırsızlık yapmak.
              b) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak.
              c) Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde ilgili mevzuat uyarınca silah olarak tanımlanan ya da sayılan madde veya aletleri bulundurmak.
              ç) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak.
              d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.
              e) Kişilerin ruhsal ve bedensel bütünlüğüne sözlü, fiziksel veya çeşitli görseller iletişim araçları yoluyla yapılan onların cinselliğini, cinsiyetini, cinsiyet kimliğini, cinsel yönelimini hedef alan güç kullanımı içeren ya da içermeyen davranışlarda bulunmak.
              f) Üç aylık yurt ücreti borcu bulunmak.
              g) Yurt başvuru formunda gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak,
              ğ) Yurdun bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmak, kullanılmasına yardımcı olmak ve yönetimin hizmetlerini engellemek.
              h) Yurt yöneticilerine, yurtta kalanlara veya başkalarına fiili saldırıda bulunmak,
              ı) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

          Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
          MADDE 22 – (1) Disiplin cezalarından;
              a) Uyarma cezaları; Yurt Amiri,
              b) Kınama cezaları; Yurtlar Müdürü,
              c) Yurttan uzaklaştırma ve yurttan çıkarma cezaları; Yurtlar Disiplin Komisyonunun önerisi ile Yurtlar Komisyonu tarafından verilir.
              (2) Öğrencinin konusu suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
          Savunmanın alınması ve kararın tebliği
              MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurullar tarafından, savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
              (2) Savunmanın alınması veya savunma süresi sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca karar; Rektörlüğe, öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülteye, yüksekokula, enstitüye, burs alıyorsa burs ofisine yazılı olarak Yurtlar Müdürlüğü tarafından bildirilir.

          Disiplin cezalarının uygulanması ve itiraz
          MADDE 24 – (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır.
              (2) Uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Komisyona yapılır ve Komisyonda görüşülerek karara bağlanır.
              (3) Yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezaları için, öğrenci kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde Rektörlüğe dilekçe ile itirazda bulunabilir. Rektörün uygun görmesi üzerine itiraz Üniversite Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır. Üniversite Yönetim Kurulu, itiraz hakkında cezanın kabulüne, kaldırılmasına veya cezanın hafifletilmesine karar verebilir. İtirazın kabulü halinde öğrenci hakkında verilen disiplin cezası kararı ortadan kalkar. Üniversite Yönetim Kurulunun kararı kesindir.
              (4) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Hüküm bulunmayan haller
          MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

         Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
         MADDE 26 – (1) 24/9/1993 tarihli ve 21708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
          Yürürlük
              MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          Yürütme
              MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi    Sayısı
20/9/2007    26649
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi    Sayısı
1-    3/8/2011    28014
2-    11/10/2011    28081
3-    12/8/2014    29086